Rynek Betonu Towarowego, Statystyki

STANDARD BHP 14.8

standard bhp

Standard ten:
• zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
• jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
• pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

 

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas transportu i podawania mieszanki betonowej.

 

A. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWCÓW
1. Środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny (z wyłączeniem koloru czerwonego i białego), okulary ochronne, obuwie ochronne kategorii S3, rękawice robocze przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odzież roboczą (w tym spodnie z długimi nogawkami) o intensywnej widzialności – min. II kat lub kamizelka ostrzegawcza, dodatkowe środki ochronne zgodne z kartą charakterystyki np. mieszanki betonowej lub chemii dodawanej na budowie i oceną ryzyka zawodowego.
2. Na terenie budowy w poruszającym się pojeździe należy mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz włączone światła mijania.
3. Zabrania się przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach oznakowanych: „TU WOLNO PALIĆ”.
4. Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia i obsługi pojazdu bez użycia zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
5. W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB radio, kierowca powinien zatrzymać pojazd. Zabrania się rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.
6. Kierowca ma obowiązek odstąpienia od wykonywania czynności – prawo powstrzymania się od pracy, gdy warunki nie pozwalają na wykonanie jej w sposób bezpieczny.
7. Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierownictwa budowy.
8. Wszystkie niebezpieczne sytuacje lub awarie należy niezwłocznie zgłosić kierownictwu budowy.
9. Przestrzegać norm czasu pracy i jazdy.
10. Zalecane oświetlenie w sytuacjach awaryjnych (np. latarka w kabinie kierowcy).
11. Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator betonomieszarki:
• prawo jazdy,
• dowód rejestracyjny,
• potwierdzenie polisy OC,
• dokument przewozowy,
• wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawnej: wypis z licencji).
12. Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator mobilnych pomp do mieszanki betonowej:
• prawo jazdy,
• książeczkę uprawnień operatora,
• dowód rejestracyjny,
• potwierdzenie polisy OC,
• świadectwo dopuszczenia maszyny do pracy wydawane przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny).

B. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
1. Akustyczny sygnał cofania.
2. Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V).
3. Boczne barierki bezpieczeństwa.
4. Kliny pod koła (2 szt.).
5. Trójkąt ostrzegawczy.
6. Elementy odblaskowe (dwa prostokąty z tyłu).
7. Tylna bariera przeciwnajazdowa.
8. Lampa błyskowa koloru żółtego, przeznaczona do użytkowania przez pojazd wykonujący inne prace na drodze, widoczna z każdej strony pojazdu.
9. Gumowe okładziny przeciwpoślizgowe na wszystkie pedały.

pojazd spbt

C. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY PODAJĄCEJ MIESZANKĘ BETONOWĄ

Pojazdy samowyładowcze
1. Plandeka zgodna ze specyfikacją producenta.
2. Pomost do plandekowania z barierką.
3. Oryginalne, sprawne narzędzia do plandekowania.
4. Sprawne elementy blokujące tylną klapę.
5. Kierowcy wolno rozpocząć jazdę po upewnieniu się, że skrzynia samowyładowcza została opuszczona po rozładunku.

Pompy do betonu
1. Oznakowanie zlokalizowane na każdej podporze, informujące o nacisku generowanym przez nią na podłoże.
2. Wyłącznik zatrzymania awaryjnego.
3. Osłony elementów obrotowych.
4. Krata zabezpieczająca w koszu pompy do betonu.
5. Podkłady pod podpory pompy.

pojazd spbt

Betonomieszarki
1. Osłony elementów ruchomych (np. wałek odbioru mocy, obudowy rolek bębna, pierścienia końcowego mieszalnika i otworu wlotowego).
2. Platforma inspekcyjna z barierkami i drabiną.

 

pojazd spbt

D. WYMAGANIA DLA MIEJSC ROZŁADUNKU
1. Szerokość jezdni drogi dojazdowej:
• jednokierunkowa – nie mniej niż 3 m,
• dwukierunkowa – nie mniej niż 6 m.
2. Minimalna wysokość dojazdu – 4 m.
3. Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów: nie mniej niż 1 m od stabilnej krawędzi terenu, poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, ale nie mniej niż 2 m od krawędzi skarpy, osuwiska czy nieobudowanego wykopu.
4. Odległość bezpieczeństwa od linii energetycznych w zależności od ich napięcia:

Odległość bezpieczeństwa od linii energetycznych w zależności od ich napięcia

5. Podłoże utwardzone, stabilne o odpowiedniej nośności (informacja – kierownik budowy).
6. Zapewnienie ze strony kierownika budowy dotyczące tzw. „hakowego” – w przypadku rozładunku mieszanki betonowej za pomocą kosza.
7. Obsługa maszyn budowlanych (betonomieszarki, samochody samowyładowcze, pompy do betonu) może być wykonywana jedynie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
8. Utwardzony i równy plac do rozładunku.
9. Odpowiednia wielkość placu do rozładunku, pozwalająca na bezpieczne manewry cofania i podniesienia skrzyni.
10. Odpowiednio oświetlone miejsce rozładunku.
11. Stanowisko rozstawienia pompy: obszar stanowiska musi zapewnić pełne rozłożenie podpór z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów, skarp, linii energetycznych, rusztowań, budynków, słupów, drzew, itp.
12. Widoczność: operator powinien posiadać pełny ogląd zasięgu pracy wysięgnika. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić udział drugiej osoby – obserwatora-sygnalisty.
13. Podłoże: utwardzone, stabilne, obciążenie podpory – zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną pompy (informacja – od kierownika budowy o nośności gruntu), równe – maksymalne dopuszczalne nachylenie – 3°.
14. Zabezpieczenie obszaru roboczego: widoczne oznakowanie miejsca pracy maszyny, ostrzegające inne osoby oraz inne pojazdy w ruchu.
15. Warunki atmosferyczne: zakaz operowanie wysięgiem pompy podczas wyładowań atmosferycznych (burze) oraz w przypadku wiatru, którego siła przekracza normy wynikające z dokumentacji eksploatacyjnej poszczególnych pomp.
16. Zapewnienie tzw. pomocnika do operowania wężem ze strony kierownika budowy – przy każdym podawaniu mieszanki betonowej.
17. Czyszczenie i mycie sprzętu należy prowadzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych znakiem  lub poza terenem budowy.
18. Przed wyjazdem kierowca jest zobowiązany sprawdzić czystość pojazdu i zamocowanie leja, itp.
19. W razie utrudnionego wyjazdu z placu budowy kierownik budowy jest zobowiązany zapewnić osobę do pomocy przy wyjeździe.

E. ZABRONIONE JEST:
1. Przeładowywanie pojazdów samowyładowczych powyżej DMC podczas załadunku.
2. Wwożenie pasażerów na teren budowy, za wyjątkiem osób upoważnionych przez dostawcę (np. drugi kierowca, pomocnik).
3. Przebywanie na/lub pod skrzynią ładunkową i w jej obrębie podczas załadunku i wyładunku.
4. Zakładanie oraz składanie plandeki inaczej niż z poziomu podestu – tylko i wyłącznie przy użyciu przeznaczonych do tego celu narzędzi.
5. Wychylania się poza barierki podestów.
6. Opuszczanie stanowiska rozładunku z uniesiona skrzynią ładunkową po zakończonym operacji rozładunku.
7. Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki betonowej.
8. Przenoszenie, rozbieranie lub przedłużanie przewodów bez wyłączenia pompy i zredukowania ciśnienia w przewodach – do poziomu ciśnienia atmosferycznego.
9. Udrażnianie przewodu pompy w razie zatkania, zwłaszcza przepychanie go od strony wylotu Niedopuszczalne jest oddziaływanie w jakikolwiek sposób na rurociąg, w którym znajduje się mieszanka betonowa pod ciśnieniem.
10. Rozłączanie i czyszczenie przewodów pompy bez stosowania środków ochrony indywidualnej.
11. Zwiększanie ciśnienia w przewodach pompy ponad wartość dopuszczalną.