XXVI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPBT

XXVI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPBT

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPBT. 

Była to w 20 letniej historii naszej organizacji pierwsza taka sytuacja kiedy to spotkanie sprawozdawcze musiało odbyć się w sposób hybrydowy tzn. niezbędne minimum osób uczestniczyło w obradach bezpośrednio na sali, a pozostali uczestnicy łączyli się z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. W sumie podczas Walnego Zgromadzenia Członków SPBT spotkali się przedstawiciele z 37 firm członkowskich.

Walnemu Zgromadzeniu Członków SPBT przewodniczył, Prezes Pan Daniel Grzegorski, natomiast dyrektor Biura Pana Maciej Gruszczyński spełnił rolę sprawozdawcy, przedstawiającego na podstawie raportu sporządzonego przez pracowników Biura SPBT ostatni rok działalności Stowarzyszenia.

W telegraficznym skrócie można tutaj napisać iż w ramach ostatnich i bieżących prac SPBT działania przebiegały bardzo sprawnie pomimo trudnej sytuacji nie tylko epidemicznej.

W dziedzinie „Transportu BETONU” wysiłki Stowarzyszenia zostały uwieńczone sukcesem. Dzięki staraniom SPBT w nowelizacji przepisów dotyczącą „obciążeń drogowych” podniesiono DMC „gruszek” z 32 na 34 tony co pomoże w optymalizacji transportu masy betonowej z wytwórni na budowy. Dzięki zaangażowaniu naszej GP ds. Transportu, SPBT opracowało również wytyczne dotyczące zmian formalnych w rejestracji betonomieszarek samochodowych, co ułatwiło członkom naszej organizacji przerejestrowanie floty eksploatowanych pojazdów. Oprócz powyższych prac Stowarzyszenie monitoruje również zapisy i zmiany, jakie pojawią się w odniesieniu do czasu pracy kierowców w transporcie specjalnym, co w przypadku zakwalifikowania transportu mieszanki betonowej do tej grupy, pozwoli kierowcom betonomieszarek na lepszą optymalizację czasu pracy niż ma to miejsce w „systemie tachografów”.

Realizując pakiet działań dotyczących BHP SPBT stało się partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie czyli organizacji zrzeszającej wiodących wykonawców w kraju i mającej na celu tworzenie i weryfikację standardów dla bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach i w otaczającej budowy przestrzeni zawodowej. W ramach współpracy z ww. organizacją został stworzony jednolity standard dotyczący praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego obejmujący między innymi relacje dostawca betonu – wykonawca obiektu. Ponadto z inicjatywy SPBT wdrożono wspólną certyfikację pojazdów dostarczających beton na place budów pod hasłem DOBRY TRANSPORT.

Dzięki wypracowanym w kampanii DOBRY TRANSPORT rozwiązaniom udało się ograniczyć formalności związane z dostępem betonomieszarek i pomp do betonu na place budów i wytwórnie betonu towarowego co okazało się bardzo pomocne dla kierowców, operatorów i pracowników placów budowy gdyż w dobie COVID – 19 umożliwiono realizację dostaw w sposób „bezkontaktowy”.

Kończąc sprawozdanie z tej części działalności SPBT Dyrektor Biura przedstawił planowany harmonogram II edycji Kampanii DOBRY TRANSPORT zachęcał uczestników Walnego Zgromadzenia do rozpropagowania informacji o tym projekcie SPBT w swoich firmach macierzystych i wśród partnerów biznesowych. 

W ostanie sytuacji epidemicznej z jaką mamy cały czas do czynienia Stowarzyszenie z dużym zaangażowaniem inicjowało i wypracowywało rozwiązania dla branży aby usprawnić jej funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia i pandemii COVID – 19. SPBT konsultowało między innymi wytyczne dla zakładów przemysłowych współpracując z Panią Minister Olgą Semeniuk. A ponadto w ramach tych działań SPBT przekazało uwagi i propozycje rozwiązań do Rządowej Tarczy Antykryzysowej na ręce przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. 

W sprawach Normalizacji i całym spektrum działań jakie się z nią wiążą Stowarzyszenia w ostatnim roku sprawozdawczym nie zwolniło tempa. Wydany został drugi rozszerzony podręcznik pomagający w pracy z normą PN-EN 206 zawierający wymagania krajowego uzupełnienia do w/w normy. Ponadto odbyły się dwa szkolenia z zakresu certyfikacji ZKP skierowane go technologów jak również do inspektorów nadzoru budowlanego. Obecnie w Stowarzyszeniu trwają prace nad wydawnictwem dotyczącym badania betonu w konstrukcji, a także monitorowana jest sytuacja wejścia w życie wymogów odnośnie certyfikacji ZKP dla betonu towarowego.

W ramach prac grupa Komunikacji skupiła się na organizacji spotkania prasowego, wsparciu biura w Kampaniach DOBRY BETON i DOBRY TRANSPORT, a także opracowaniu i modernizacji strony Stowarzyszenia www.spbt.pl wraz z zamkniętą częścią dostępną tylko dla członków.

Po części sprawozdawczej obrady Walnego Zgromadzenia skupiły się na  sprawach formalnych czyli między innymi na udzieleniu absolutorium Zarządowi SPBT, przegłosowaniem Preliminarza na rok 2020 uporządkowaniu listy członków poprzez formalne przegłosowanie rezygnacji, osób które zakończyły swoją działalność w branży betonu towarowego. 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie poza częścią sprawozdawczą dotyczącą tego co działo się w roku 2019 skupiło się przede wszystkim na działaniach bieżących jakie Stowarzyszenie uruchomiło w bieżącym trudnym roku. Otwarta również została dyskusja na temat przyszłości Stowarzyszenia i jego finansowania, co poskutkowało waloryzacją w systemie składkowym organizacji.

Po wyczerpaniu wszystkich wątków Prezes SPBT podziękował wszystkim za liczny udział i zamknął obrady.