Beton towarowy – wyrobem budowlanym. Wymagania

Beton towarowy – wyrobem budowlanym. Wymagania

W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2297 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zakończył się okres przejściowy dla betonu towarowego jako wyrobu budowlanego.

Oznacza to, iż od dnia 30.12.2020 roku producent, deklarując zastosowanie   konstrukcyjne w obiekcie budowlanym betonu towarowego w systemie oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ powinien posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. 

Do każdego typu wyrobu /betonu towarowego powinna być opracowana  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z wzorem i treścią deklaracji określoną
w załączniku nr 2 przedmiotowego Rozporządzenia oraz  znakowanie znakiem budowlanym B wraz z wymaganą informacją towarzyszącą znakowaniu.

Właściwe oznakowanie znakiem budowlanym B musi zawierać niezależnie czy jest włączone w zakres dokumentu WZ betonu towarowego czy stanowi odrębną etykietę wyrobu następujące informacje: dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym; nazwę i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta; nazwę i oznaczenie typu wyrobu budowlanego; numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe; numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych; poziom lub klasę zadeklarowanych właściwości użytkowych; nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego; adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych będzie na niej umieszczana.