Podsumowanie III kwartału 2021

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

  • Prognoza wzrostu PKB 2021 (konsensus prognoz)
  • 5,0 %
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Q3 2021 r
  • 1,8 % r/r
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Q3 2021 r
  • 6,8 % r/r
  • Produkcja budowlano-montażowa (dane za IX 2021)
  • 4,3 % r/r

Dane z ostatniego kwartału wskazują na dalsze ożywienie w polskim przemyśle. Wzrosty w lipcu i sierpniu nie były tak duże jak w poprzednich miesiącach, jednak nadal pozostają na dwucyfrowym poziomie, odpowiednio 10% i 13% r/r. Przewiduje się, że wzrosty produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach roku będą jednocyfrowe. Prognozy dynamiki PKB na 2021 nadal są podnoszone przez kolejne instytucje finansowe. Trwająca czwarta fala epidemii powoduje pojawianie się pierwszych korekt prognoz.

W 3 kwartale 2021 produkcja budowlano-montażowa odnotowywała wzrosty w każdym miesiącu o odpowiednio 3,3%, 10,2% oraz 9,3% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

W ujęciu rocznym produkcja budowlano-montażowa na koniec kwartału odnotowała niewielki wzrost na poziomie 1,4%. Przyczyniły się do tego głównie przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane specjalistyczne.

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się o 0,1 p.p do 5,8% w lipcu i pozostała na tym samym poziomie w sierpniu, spadając do 5,6 % we wrześniu. Potwierdza to utrzymywanie się korzystnych tendencji na rynku pracy.

Analogicznie do poprzednich miesięcy dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw była na wysokim poziomie. Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w lipcu i sierpniu odpowiednio 9 %r/r i 9,5% r/r. Płace w sektorze budowlanym wzrosły natomiast o 6,9% i 7,5%.

Koniunktura gospodarcza w budownictwie

GUS bada wpływ pandemii Covid-10 na koniunkturę. Tylko 14,4% firm budowlanych ocenia skutki pandemii jako zagrażające stabilności firmy. Poziom inwestycji wg 67% firm utrzyma się na podobnym poziome co w zeszłym roku, wg 18,2% firm wzrośnie a spadnie wg 14,7%. 

Największe bariery to trudności związane z kosztami zatrudnienia oraz kosztami materiałów (zgłosiło to ponad 60% przedsiębiorstw). Natomiast spadła bariera związana z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 64,7% do 57,7%).

Budownictwo mieszkaniowe

W III kwartale popyt na rynku mieszkaniowym utrzymał się na wysokim poziomie. Po stronie podażowej przeważały, trwałe już od wielu miesięcy, problemy z dostępnością gruntów w dużych aglomeracjach, rosnące koszty produkcyjne oraz procedury administracyjne znacząco wydłużające proces realizacji inwestycji. Wszystkie te czynniki wpływały na dalszy wzrost cen mieszkań, miniony kwartał przyniósł jednak wyhamowanie tempa w ujęciu do II kwartału.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła we wrześniu o 16,1% (w porównaniu do sierpnia 2021). Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła o 1,5% w odniesieniu do sierpnia 2021,  o 8,4% spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Biorąc pod uwagę dane od stycznia do września 2021, w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz dolnośląskim odnotowano najwyższą ilość mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w 3 kwartale 2021 nadal utrzymywał się na wysokim poziomie. Perspektywy na najbliższe miesiące są optymistyczne.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu we wrześniu wzrosła o 14,1% r/r. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba wnioskodawców również wzrosła.

Budownictwo niemieszkaniowe

Miesiąc październik dostarczył informacji podsumowujących kondycję w budownictwie niemieszkaniowym w trzecim kwartale br.

W swoim najnowszym raporcie firma JLL informuje, że w ubiegłym kwartale deweloperzy dostarczyli na rynek 98 tys. m2 nowej powierzchni handlowej. Ponad połowę tego wolumenu stanowiły wolnostojące magazyny handlowe. Łączna powierzchnia formatów handlowych oddanych do użytku od początku roku wyniosła na koniec września 327 tys. m2, a budowanych było kolejnych 460 tys. m2. Prognozy zakładają, że cały obecny rok zamknie się w okolicach pół miliona m2 nowej powierzchni handlowej dostarczonej na rynek.

Podsumowując sytuację na polskim rynku powierzchni biurowych na koniec III kwartału, warto przytoczyć dane raportowane przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych (PINK). Zgodnie z najnowszą publikacją zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły na koniec września 5,955 mln m2, natomiast wolumen przypadający na samą Warszawę osiągnął 6,159 mln m2. W przypadku rynku warszawskiego trzeci kwartał był najlepszym, w bieżącym roku, pod względem zainteresowania najemców, jednak utrzymujący się niski poziom powierzchni w budowie nie pozwoli na powrót do poziomów aktywności sprzed 2020 r.

Brak dostępnych statystyk za III kw. 2021 roku nie wpływa istotnie na ocenę koniunktury w segmencie nieruchomości magazynowych. Jak pokazują wyniki niektórych spółek deweloperskich z rynku magazynów, w minionym kwartale popyt na tego typu budynki nadal był wysoki. Podkreśla to również niski poziom pustostanów. Według wstępnych szacunków firmy Savills, wartość inwestycji w sektorze magazynowym po trzech kwartałach br. osiągnęła już blisko 1,7 mld euro, co stanowiło blisko połowę całkowitego wolumenu transakcji komercyjnych w Polsce.

Budownictwo infrastrukturalne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła dane za minione III kwartały 2021 r. Na koniec września liczba ogłoszonych w tym roku przetargów drogowych wyniosła 21, a ich długość 259 km. W fazie przetargowej były 24 zadania o łącznej długości 312 km. Wartość podpisanych umów dotyczących 478 km dróg w ciągu 9 miesięcy br. wyniosła ok. 14,5 mld zł.

W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2021 roku inwestycje zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego osiągnęły wartość 20,4 mld zł, wykazując wzrost o 46% r/r. Na etapie realizacji pozostawały projekty warte łącznie ponad 50 mld zł, zaś planowane lub projektowane były przedsięwzięcia na kwotę 3,1 mld zł.

Podsumowanie i znaczenie sytuacji dla produkcji betonu

Trzeci kwartał 2021 roku to czas głównie problemów po stronie podażowej. Przedsiębiorcy zmagali się z narastającym niedoborem surowców, których ceny wzrastały na skutek wysokiego popytu. Równie istotnymi czynnikami, naznaczającymi sytuację na rynku, były rosnące ceny paliw i energii, utrzymujący się deficyt w dostępności transportu, wzmagająca presja płacowa, a także malejąca dostępność kruszyw i cementu.

W 2020 wartość rynku budowlanego wyniosła 242 mld zł. Analitycy wskazują na szybką odbudowę koniunktury w ostatnich miesiącach i szacują dynamikę w 2021 r. w granicach 1%.