Podsumowanie II kwartału 2021

Legenda:

Wzrost Bez zmian Spadek Kryzys

Stan gospodarki

  • Prognoza wzrostu PKB 2021 (konsensus prognoz)
  • 4,5 %
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Q2 2021 r
  • 1,6 % r/r
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Q2 2021 r
  • 9 % r/r
  • Produkcja budowlano-montażowa (dane za I-III 2021)
  • 4,4 % r/r

Najnowsze dane wskazują na kontynuację silnego odbicia w polskim przemyśle. W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 45%, w maju o niecałe 30% natomiast w czerwcu o 18,4%. Przyczyną takich wzrostów jest wynik bardzo niskiej bazy porównawczej z 2020 roku. 

W kwietniu produkcja budowlano-montażowa spadła o 4%, w maju wzrosła o 4,7%, w czerwcu również wzrost o 4,4%. Największe składowe to: firmy wznoszące budynki (5,7%), firmy inżynieryjne (4,7%), firmy specjalistyczne (19%). Wygląda na to, że do fazy realizacji powracają inwestycje wstrzymane w 2020 r. i ta sytuacja może być kontynuowana w dalszych miesiącach.

Skumulowana produkcja budowalno-montażowa (styczeń-czerwiec) to spadek o 2,8%. W najbliższych miesiącach oczekiwana jest odbudowa dynamiki rynku.

Ankieta koniunktury gospodarczej w budownictwie

GUS bada wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą. Ostania edycja ukazała się w lipcu. Firmy w budownictwie, które określają negatywne skutki pandemii na ich bieżącą działalności jako nieznaczne lub ich brak to 87,3%. Pandemia poważnie zagraża 12,7% przedsiębiorstw i jest to spadek o 4,1% w porównaniu z kwietniem. Większość firm (77,8%) zakłada utrzymanie inwestycji na podobnym poziomie co w 2020 roku. 

W lipcu największymi barierami są: koszty zatrudnienia (62,4%) , koszty materiałów (które wzrosło z 33,8% w ubiegłym roku do 58,2%) i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (56,9%).

Prawie 30% firm oczekuje wzrostu cen robót budowlano-montażowych w ciągu najbliższych 3 miesięcy, z kolei 15,4% przedsiębiorstw oczekuje pogorszenia produkcji budowlano – montażowej.

Największy spadek w porównaniu z czerwcem i lipcem ubiegłego roku odnotowała bariera niedostatecznego popytu i kształtuje się na poziomie ok 20% w porównaniu do ponad 30% w roku ubiegłym.

Deficyty podażowe oraz wąskie gardła w transporcie wpłynęły na rekordową inflację utrzymującą się czwarty miesiąc z rzędu. 

Budownictwo mieszkaniowe

Ostatnie miesiące przyniosły ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. Wzrosty r/r odnotowano zarówno w obszarze pozwoleń na budowę mieszkań i domów (napędzany mocniej przez segment deweloperski niż wzrost wśród inwestorów indywidualnych) jak również zwyżkę liczby lokali, których budowę rozpoczęto. 

Utrzymuje się znacząca dysproporcja pomiędzy liczbą pozwoleń budowlanych (rekordowe 322 tys. mieszkań liczonych jako suma krocząca 12-miesięczna; wzrost o 25% r/r) a liczbą lokali rozpoczętych (261 tys. mieszkań i domów; wzrost o 18% r/r).

W obszarze kredytów mieszkaniowych odnotowano dalszą poprawę dynamiki rynku (wzrosty na poziomie 50-60% r/r). Perspektywy na najbliższe miesiące prezentują się bardzo korzystnie – w maju indeks popytu na nowe kredyty mieszkaniowe wyniósł ponad 90%. Tak dobre wyniki oznaczają, że w całym drugim kwartale wzrost rynku kredytów hipotecznych wyniesie 40-50%.

Budownictwo niemieszkaniowe

W pierwszych tygodniach lipca pojawiły się dane podsumowujące drugi kwartał na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Informacje opublikowane przez firmę JLL wskazują, że we wspomnianym okresie oddano do użytku niespełna 150 tys. m2 nowej powierzchni handlowej. Na koniec miesiąca czerwca w procesie budowy pozostawał wolumen szacowany na około 447 tys. m2. Piętno ograniczeń pandemicznych dostrzec można w szczególności w wartości transakcji za pierwsze półrocze roku, która z wynikiem w granicach 290 mln euro była najniższą od 2013 r. Liczba zawartych transakcji była mimo to jedną z najwyższych w historii, co z kolei dowodzi o większej popularności tańszych aktywów wśród inwestorów. 

Polski rynek biurowy znajduje się na ścieżce ożywienia w następstwie znacznego zniesienia obostrzeń wywołanych pandemią. Wraz z postępem w programie szczepień coraz więcej firm ponownie otwierało swoje biura. W ostatnich tygodniach widoczny jest stopniowy wzrost aktywności najemców pod względem liczby zapytań w porównaniu z danymi za okres marzec-kwiecień 2020.  Niemniej jednak, wstępne dane za II kwartał wskazują na umiarkowaną aktywność najemców, która jest niższa w porównaniu z II kwartałem 2020 r. 

Pomimo, że statystyki rynku magazynowego za II kw. 2021 r. nie są jeszcze dostępne, w sektorze nadal panuje silna aktywność deweloperska napędzana stabilnym, niskim wskaźnikiem pustostanów oraz wysokim popytem ze strony sektora logistycznego, który dostosowuje sieci dystrybucji do ekspansji krajowego i międzynarodowego sektora e-commerce. Utrzymujące się silne odbicie przemysłu również wpływa na stabilny popyt na budynki magazynowe.

Budownictwo infrastrukturalne

Dwa pierwsze miesiące II kwartału nadal nie przyniosły nowych przetargów w obszarze budowy dróg ekspresowych i autostrad. W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach PBDK i Programu Budowy 100 obwodnic (PB100) podpisano 21 umów na odcinki o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł. Na koniec czerwca w realizacji pozostawało blisko 1,5 tys. km dróg.

Do końca obecnego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km.

W obszarze realizacji Krajowego Programu Kolejowego, według stanu na koniec maja 2021 r., zrealizowano inwestycje o wartości 19,1 mld zł (wzrost o 41% r/r), a w realizacji są projekty warte 49,7 mld zł (wzrost o 8%). Na etapie przetargu pozostają inwestycje warte 3,3 mld zł (spadek o 68%), a wartość inwestycji na etapie planowania lub projektowania to 3,6 mld zł (spadek o 39%).

Podsumowanie i znaczenie sytuacji dla produkcji betonu

Po pierwszym półroczu budownictwo radzi sobie bardzo dobrze, mimo dużych różnic między segmentami.

Tylko w czerwcu, deweloperzy rozpoczęli budowę 14,9 tys mieszkań, czyli o 60% więcej niż w zeszłym roku. Boom na rynku mieszkaniowym trwa. Utrzymywanie niskich stóp procentowych sprzyja dalszemu popytowi na mieszkania.

W kolejnych miesiącach coraz większe znaczenie będą miały rosnące koszty materiałów i zatrudnienia. 

Na rynku infrastrukturalnym GDDKiA ogłosiła połowę z zaplanowanych przetargów, niewiele przetargów pojawiło się dla kolei. Ilość inwestycji samorządowych również zmalała.

Mimo to, koniunktura w budownictwie jest oceniana jako pozytywna. Zrównoważony wzrost zachwieje jedynie inflacja materiałów i usług.

Źródła

IHS Markit Poland Manufacturing PMI [data: 26.07.2021]

Rynek budowlany w Polsce, maj 2021, SPECTIS

Rynek budowlany w Polsce, czerwiec 2021, SPECTIS

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/dynamika-produkcji-budowlano-montazowej-w-kwietniu-2021-roku,14,29.html
[data ostatniego dostępu: 23.07.2021]

https://www.gov.pl/web/gddkia/niemal-15-tys-km-drog-w-realizacji
[data ostatniego dostępu: 26.07.2021]

https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland/insights/covid-19-impacts-poland-real-estate
[data ostatniego dostępu: 26.07.2021]

 „Rynek handlowy w Polsce – lipiec 2021”, JLL

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/gddkia-podsumowuje-realizacje-planu-przetargow-77623.html  [data ostatniego dostępu: 30.07.2021]

 

https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/branzowe-raporty-przekrojowe/kwartalnik-branzowy-2q21/ [data ostatniego dostępu: 30.07.2021]

 

https://www.wnp.pl/budownictwo/boom-inwestycyjny-i-co-dalej-trzy-duze-wyzwania-przed-polskim-budownictwem,482550.html [data ostatniego dostępu: 30.07.2021]