„Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych” 2-3 grudnia 2020

„Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych” 2-3 grudnia 2020

Szkolenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Częstym problemem wszystkich uczestników procesu budowlanego (od projektanta po inwestora) jest pytanie odnośnie właściwości betonu wbudowanego w konstrukcję obiektu budowlanego. Problem jest tym bardziej istotny, że w grudniu 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-EN 13791 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”, która wprowadza zasadnicze zmiany w stosunku do poprzedniej edycji z roku 2008.


Odpowiedź na pytanie, jak przeprowadzać ocenę betonu w konstrukcji, posługując się metodą niszczącą (badanie na próbkach pobranych z rdzenia odwiertu) i/lub metodami nieniszczącymi (badania sklerometryczne lub ultradźwiękowe) zawiera najnowsze wydawnictwo opracowane sumptem Stowarzyszenia – a mianowicie: „Podręcznik SPBT – Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych”.

Aby przybliżyć problematykę badania konstrukcji betonowych, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce postanowiło zorganizować w dniach 2-3 grudnia br. szkolenie warsztatowe dotyczące tego zagadnienia. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zostanie ono przeprowadzone z wykorzystaniem transmisji online. Aby przekazywane treści były jak najdokładniej powiązane z praktyka inżynierską, oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziano praktyczną sesję warsztatową, w trakcie której zaprezentowane zostaną aspekty związane z prowadzeniem poboru próbek rdzeniowych betonu, typowania miejsc poboru oraz procedur związanych z ich przygotowaniem do badania i samą procedurą oceny wytrzymałości. Zaprezentowane zostaną także metody nieniszczące oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji a także małoniszczące metody pozwalające in-situ ocenić właściwości betonu.

Autorami wykładów są uznani, najwyższej klasy specjaliści – autorzy Podręcznika SPBT, a część praktyczna szkolenia realizowana będzie w laboratorium Spółki Betotech.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I – 2 grudnia 2020

10:00przywitanie Uczestników – otwarcie szkolenia
10:10mgr inż. Piotr Górak – Badania betonu w konstrukcji – wprowadzenie
10:40dr inż. Artur Golda – Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą bezpośrednią (odwierty rdzeniowe) i łączoną
11:20pokaz praktyczny cz. 1 – odwierty rdzeniowe – typowanie miejsc, pobór rdzeni, przygotowanie próbek oraz badanie i ocena wyników. Metoda łączona oceny wytrzymałości
12:00dr inż. Sambath sok Heng – Badanie wytrzymałości betonu w konstrukcji metodami sklerometryczną i ultradźwiękową
12:40pokaz praktyczny cz. 2 – badania nieniszczące – oznaczenie liczby odbicia – przyrządy, sprawdzenie, przygotowanie punktów pomiarowych, zapis wyników
13:20dyskusja

Dzień II – 3 grudnia 2020

10:00dr inż. Tomasz Juszczak – Małoniszczące badania wykorzystywane do oceny betonu w konstrukcji
11:00pokaz praktyczny cz. 3 – badanie wytrzymałości na odrywanie pul-off, ocena struktury porowatości betonu, głębokość karbonatyzacji, zawartość chlorków
12:00mgr inż. Janusz Pużak – Beton towarowy wyrobem budowlanym – co to oznacza dla branży budowlanej
12:45dr inż. Maciej Gruszczyński – Prezentacja Podręcznika SPBT – Badanie betonu w konstrukcji
13:00Podsumowanie i dyskusja generalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Po zakończeniu każdego wykładu/prezentacji praktycznej przewidziana jest dyskusja, a wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają egzemplarz „Podręcznika SPBT – Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych”.

Odpłatność za szkolenie:

  • Członkowie SPBT – 250 PLN netto – 1 osoba z firmy (każda kolejna osoba 450 PLN/os. netto),
  • niestowarzyszeni 500 PLN netto/os.

Zapisy na szkolenie zostały zakończone.