Wyodrębnienie Znaku „Dobry Transport”

Wyodrębnienie Znaku „Dobry Transport”

16-letnia Kampania „Dobry Beton”, prowadzona przez SPBT nieprzerwanie od 2003 r.,  walnie przyczyniła się – wpierw do wyniesienia wytwórstwa betonu towarowego w Polsce na dobry, europejski poziom, potem – do jego ustabilizowania. 

Upowszechniła się znajomość wymagań norm technicznych dla betonu, zarówno nowych krajowych (PN), jak i europejskich (PN-EN). W okresie 2003÷2019 wyróżnieniem „Dobry Beton” uhonorowano łącznie 173 zakłady produkujące beton towarowy. I właśnie one stały się wzorcem dla pozostałych. Dobry przykład zadziałał. Ponieważ troskę o jakość betonu trafiającego na rynek, w myśl „Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych…”, przejmuje z wolna krajowa certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji, siłą rzeczy zainteresowanie producentów odznaczeniem SPBT „Dobry Beton” osłabło.

Obserwując natomiast, jak wzrasta ranga problematyki bezpieczeństwa pracy, Stowarzyszenie skoncentrowało uwagę właśnie na niej. Już 3 lata temu do „Regulaminu przyznawania Znaku SPBT …” wprowadzono pilotażowo m.in. „Sprawozdanie szczegółowe z przeglądu stanu BHP”. 

W 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia powołał Grupę Projektową SPBT ds. BHP, m.in. z zadaniem wyselekcjonowania i dopracowania reguł znakowania osobnym godłem „Dobry Transport”, dedykowanego sferze transportu technologicznego. Obszar zainteresowania zawężono do stanu bezpieczeństwa ruchu betonomieszarek samochodowych, dowożących beton na plac budowy oraz stanu bezpieczeństwa ruchu mobilnych pomp mieszanki betonowej, służących jej zabudowie w deskowania – w ścisłym powiązaniu z poziomem przygotowania personelu obsługującego (kierowcy/operatorzy). 

W analogicznym okresie, wiodące przedsiębiorstwa budowlane (generalni wykonawcy dużych inwestycji krajowych) zawiązali „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, po to, by razem wypracować systemowe rozwiązania osłony BHP placów budowy, ujednolicić obieg dokumentacji, zoptymalizować tematykę szkoleń, itp. Dopatrując się wspólnoty interesów, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zawarło sojusz z „Porozumieniem…”, celem uściślenia wymagań dla betonowozów zaopatrujących budowy w świeży beton i dla mobilnych pomp mieszanki betonowej, zatłaczających ją w szalunki. Wspólnymi siłami wypracowano „Standard BHP 14.8 …”. W oparciu o tenże dokument przeredagowany został regulamin przyznawania odznaczenia SPBT, a stowarzyszeniowy znak BHP – w ten sposób wyodrębniony. Oprócz wymagań od pretendentów do wyróżnienia, uściśla on wielostopniową procedurę kwalifikacyjną, wskazuje podmioty zaangażowane, narzuca ramy terminowe.

W obecnej, pierwszej edycji Kampanii SPBT „Dobry Transport” zgłoszono 153 betonowozy i 52 pompy mieszanki betonowej na podwoziu ciężarówki. Stowarzyszenie liczy, że kolejne edycje powiększą liczbę laureatów z plakietką BHP, którym, w miarę ugruntowania zaufania, coraz szerzej otwierane będą bramy placów budowy. Zarządcy tych placów przestaną się obawiać, czy dostawca – obok oczekiwań co do jakości zamówionych materiałów, co do sprawności instalowanych urządzeń dla potrzeb budowy lub wysokiego poziomu usług serwisowych, spełni bezwarunkowo także oczekiwania BHP. Stowarzyszeniu zależy przede wszystkim na całokształcie bezpieczeństwa dostaw i zabudowy mieszanki betonowej.

Obecnie decyzją Zarządu SPBT otwarta zostaje II edycja kampanii DOBRY TRANSPORT. 

Jeżeli chcesz dołączyć do grona dostawców betonu, spełniających najwyższe standardy BHP skontaktuj się z Biurem SPBT – e-mail: spbt@spbt.pl.

Nabór do II edycji trwa do 2 października.