Wybory do Władz XI kadencji – ważne wydarzenie w życiu SPBT

Wybory do Władz XI kadencji – ważne wydarzenie w życiu SPBT

Na dzień 13.06.2019. zwołano doroczne Walne Zgromadzenie Członków SPBT. Do Modlniczki pod Krakowem zjechało ponad 30 reprezentantów firm członkowskich, którym – zgodnie z kluczem udziałów składkowych – rozdano łącznie 176 mandatów do głosowania.

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem wszyscy zaproszeni otrzymali pocztą wydruk materiałów, m.in.  plan porządku obrad oraz pisemne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku. Zgromadzeniu przysłuchiwał się mec. Maciej Majewski z kancelarii prawnej „Traple, Konarski, Podrecki,”, oceniający na bieżąco zgodność obrad z prawem konkurencji, w myśl polityki complience, wdrożonej do działań SPBT w roku sprawozdawczym.

Po potwierdzeniu prawomocności quorum, Wiceprezes Zarządu – pan Wojciech Kliś powitał wszystkich zebranych, po czym przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów programu spotkania.

SPBT

Na początku zatwierdzono uchwałą poprawkę do Statutu SPBT, wprowadzającą e-mailowy tryb powiadamiania Członków o walnym zgromadzeniu – w miejsce druków i wysyłki pocztą tradycyjną. Następnie, gremialnie postanowiono utrzymać wysokość udziału składkowego na poziomie 4000,- zł, nie zmienionym od roku 2004. Później, po krótkiej dyskusji, zatwierdzono „preliminarz kosztów Stowarzyszenia na rok 2019” przygotowany przez Biuro SPBT po uzgodnieniach z Zarządem SPBT, zakładający deficyt (różnica między przychodami a wydatkami) w wysokości zł – spowodowany istotną rozbudowy planu działania SPBT. Dalszy punkt obrad dotyczył porządkowania spraw członkowskich, tj. skreślenia z listy Członków Zwyczajnych 10 osób oraz 2-ch Członków Wspierających – na ich wniosek. Jednocześnie poinformowano o tym, że w roku sprawozdawczym przyjęto w poczet nowych Członków Stowarzyszenia 5 firm oraz 18 ich przedstawicieli.

Z kolei zabrał głos dr inż. Grzegorz Bajorek, przewodniczący stowarzyszeniowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił wyniki ostatniego przeglądu dokumentacji księgowo-merytorycznej, nie wnosząc zastrzeżeń. w związku z tym postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi X kadencji za rok 2018. Walne Zgromadzenie Członków przychyliło się do tego wniosku, udzielając absolutorium wszystkim Członkom Zarządu za działania merytoryczne i finansowe w roku 2018.

Ponieważ termin bieżącego Zgromadzenia zamykał okres 2-letniej kadencji Władz SPBT, prowadzący obrady – Wiceprezes pan Wojciech Kliś nakazał uruchomienie procedury wyborczej. w odróżnieniu od sprawozdawczej części spotkania, w której uchwały podejmowano drogą głosowania jawnego, teraz – zgodnie z wytycznymi Statutu SPBT – zarządzono niejawny tryb rozstrzygnięć. Wg propozycji zgłaszanych „z sali” – wpierw wyłoniono 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Wszyscy z nich uzyskali pełne votum zaufania głosujących. Spośród siebie wyłonili przewodniczącego, którym został pan Kamil Sokołowski (General Beton Polska), z-ca przewodniczącego pan Marcin Charzyński (Budokrusz S.A.), zaś pan Jerzy Wrona (MAPEI Polska) objął funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Więcej emocji towarzyszyło wyborowi nowego składu personalnego Zarządu XI kadencji. „Z sali” padło 9 propozycji kandydatur, czyli tyle, ile przewiduje statutowa obsada personalna tego gremium. z „Protokołu nr 1 i 2 Komisji Skrutacyjnej” wynika, że Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu zaakceptowało podanych kandydatów – w osobach (w porządku alfabetycznym): pan Robert Czołgosz (SIKA Poland), pan Michał Grys (CEMEX Polska), pan Daniel Grzegorski (Bosta Beton), pan Wojciech Hałat (Górażdże Beton), pan Tomasz Klimala (BASF Polska), pan Wojciech Kliś (Dyckerhoff Polska), pani Anna Kornecka (Prodbet), pan Tomasz Rułka (Grupa LafargeHolcim) i Łukasz Żyła (Ren-Bet). Nowo-wyłoniony Zarząd – po konsultacji w swoim gronie – wskazał kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, w osobie pana Daniela Grzegorskiego, zaś Walne Zgromadzenie, jednogłośnie poparło ten wybór. Na zakończenie części wyborczej pan Daniel Grzegorski podziękował obecnym za zaufanie, obiecując kontynuację ważnych dla Stowarzyszenia inicjatyw oraz otwarcie na nowości. Jego zdaniem, jednym z priorytetów będzie reforma budżetu organizacji.

Warto wspomnieć, że w trakcie obrad dyrektor Biura – dr inż. Maciej Gruszczyński w swoim wystąpieniu przypomniał krótko najważniejsze, aktualne kierunki aktywności SPBT, z zaakcentowaniem potrzeby:

  • kontynuacji starań o zwiększeni tonażu DMC dla betonomieszarek samochodowych oraz mobilnych pomp mieszanki betonowej,
  • kontynuacji Kampanii „Dobry Beton”,
  • uruchomienie Kampanii „Dobry Transport” – wespół z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
  • kontynuacji współpracy z zagranicą, przede wszystkim – z ERMCO,
  • akcji szkoleniowych n/t wymagań normy PN-EN 206 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265, z rozszerzeniem na zagadnienia certyfikacji ZKP,
  • doskonalenia i unowocześniania łączności SPBT z Członkami oraz interesariuszami zewnętrznymi (m.in. przebudowa strony www Stowarzyszenia),
  • promowania Stowarzyszenia oraz samych producentów betonu towarowego z zaangażowaniem mediów (publikacje w czasopismach technicznych i innych, wystąpienia w ramach konferencji, seminariów itp.)

Natomiast dr inż. Artur Golda przedstawił i omówił interesującą prezentację n/t betonu towarowego w kontekście uznania go za wyrób budowlany.

Wszystkie postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków SPBT udokumentowane zostały uchwałami WZC/164/19 ÷ WZC/170/19.

Należy życzyć nowemu Zarządowi dalszych sukcesów w prowadzeniu Stowarzyszenia, osiągnięć wytyczonych celów – dla dobra nie tylko grupy członkowskiej, ale praktycznie – dla całej branży.