SPBT przedstawia Ministerstwu Rozwoju konkretne propozycje branży betonowej do wzmocnienia tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19

SPBT przedstawia Ministerstwu Rozwoju konkretne propozycje branży betonowej do wzmocnienia tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19

Doceniając rolę budownictwa, które wytwarza ok. 10% polskiego PKB oraz zapewnia przeszło 2 mln miejsc pracy (a kilka razy więcej w sektorach współpracujących), Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce złożyło na ręce Ministra Rozwoju – Pani Jadwigi Emilewicz propozycje wzmocnienia opracowywanej w resorcie „tarczy antykryzysowej 2.0” w związku z pandemią COVID-19. W swoim stanowisku SPBT zawarło konkretne propozycje, a mianowicie:

  • objęcie zapisami opracowanej ustawy firm zatrudniających ponad 9 pracowników – a takie podmioty dominują pośród krajowych producentów betonu,
  • podjęcie działań zmierzających do minimalizacji powstawania zatorów płatniczych i zapewnienia płynności branży betonowej poprzez skrócenie z 90 do 30 dni czasu po którym można obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę podatku VAT wynikającą z nieopłaconych faktur i jednocześnie skrócenie z 60 do 30 dni czasu na wydanie decyzji o zwrocie podatku VAT przez naczelnika urzędu skarbowego.

Pełną treść wystąpienia SPBT do Ministra Rozwoju wraz z konkretnymi postulatami mogą Państwo pobrać tutaj.

Jednocześnie mając na względzie docierające do Stowarzyszenia sygnały o planach dalszego wydłużenia okresu przejściowego dla wyrobów (w tym betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie), które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, w tym dla betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie – ponad termin 31 grudnia 2020 r. określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – SPBT wystąpiło do Pani Minister Rozwoju – Jadwigi Emilewicz z wnioskiem o:

  • wydłużenie okresu przejściowego ponad termin 31.12.2020 r. wyłącznie w przypadku wyrobów dla których niezbędne jest opracowanie Krajowych Ocen Technicznych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji przedłużających okres przejściowy ponad termin 31.12.2020 r. wyrobów niewymagających Krajowych Ocen Technicznych w tym betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie. Zdaniem SPBT dla tych wyrobów okres przejściowym powinien kończyć się z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zwrócić należy uwagę także na bezsporny fakt, że proponowana przez resort zmiana rozporządzenia – w przypadku producentów betonu, którzy poddali się certyfikacji w obszarze regulowanym prawnie – wprowadza nierówność funkcjonowania na rynku w stosunku do zakładów, które tego celowo zaniechały. Powodowane jest to koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów związanych z uzyskaniem i corocznym utrzymaniem Krajowego Certyfikatu Zgodności ZKP, znaczącymi kosztami związanymi z koniecznością pobierania prób i kosztów badań, a często też kosztami związanymi z zaopatrzeniem w surowce do produkcji z droższych, ale w pełni legalnych źródeł. Producenci betonu ponieśli także niebagatelne koszty związane z zatrudnieniem i przeszkoleniem dodatkowego personelu zajmującego się zapewnieniem odpowiedniego poziomu kontroli jakości, co szczególnie w obecnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 jest niezmiernie ważne dla całej branży.

Pełną treść stanowiska SPBT w sprawie terminu obligatoryjnego wprowadzenia dla producentów betonu towarowego i mieszanek hydraulicznie związanych obowiązku posiadania Krajowego certyfikatu Zgodności ZKP znajdą Państwo tutaj.

 

foto: gov.pl