SPBT kontynuuje współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

SPBT kontynuuje współpracę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

Począwszy od 1 lipca br. wszystkich producentów betonu towarowego w Polsce czekają zmiany związane z wejściem w życie obowiązku posiadania krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Podstawą formalną tej zmiany są zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Mając powyższe na względzie Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce od kilku miesięcy intensywnie współpracuje z Departamentem Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w kwestii wypracowania jednolitych zasad i standardów dotyczących znakowania betonu towarowego (zgłasza w kwestii kształtu i zawartości krajowej deklaracji właściwości użytkowych betonu towarowego).

Jednym z przejawów tej aktywności było zapoznanie kierownictwa i pracowników GUNB z praktycznymi aspektami funkcjonowania profesjonalnej wytwórni betonu towarowego. 27 marca br. – dzięki uprzejmości Spółki CEMEX Polska – SPBT zorganizowało prezentację wszystkich etapów produkcji betonu – począwszy od przyjęcia składników aż do ekspedycji na budowę. W spotkaniu zorganizowanym na WBT CEMEX w Warszawie przy ul. Annopol wzięli udział: Pan Krzysztof Piątek – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych, Pan Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych oraz 18 operacyjnych pracowników GUNB.

W trakcie spotkania Pan Michał Grys – Członek Zarządu SPBT, Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – lider GP ds. Znaku „Dobry Beton” oraz kierownik wytwórni zaprezentowali przedstawicielom GUNB wszystkie etapy produkcji betonu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości i dokumentacji towarzyszącej procesowi produkcji i wysyłki betonu do odbiorcy.

Spotkanie było niezwykle owocne o czym świadczy dyskusja, jaka wywiązała się na zakończenie spotkania – a która dotyczyła aspektów związanych z produkcją, kontrolą jakości i znakowaniem betonu towarowego.

W zgodnej ocenie uczestników spotkania było ono niezwykle cenne i w sposób zdecydowany ułatwi opracowanie przez GP SPBT ds. Normalizacji Betonu wzorców dokumentów (KDWU, karta charakterystyki, w-z), które będą bez zastrzeżeń akceptowane przez pracowników GUNB po 1. Lipca br.