Pakiet Mobilności przyjęty w Parlamencie Europejskim

Pakiet Mobilności przyjęty w Parlamencie Europejskim

8 lipca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przyjęto zasadniczą reformę sektora transportu drogowego w UE, zwaną Pakietem Mobilności.

Nowe przepisy poprawią warunki pracy kierowców, wprowadzą specjalne zasady delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym oraz zaktualizują przepisy dotyczące dostępu do rynku przewozów towarowych.

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie transportu betonu towarowego. Zakłada się w tym zakresie możliwość, zgodnie z nowym przepisem art. 13, odstępstwa od rozporządzenia nr 561/06:
12) w art. 13 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach lub po regionach oddalonych od pozostałej części terytorium kraju, o powierzchni nieprzekraczającej 2 300 km2, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych ani nie graniczą z żadnym innym państwem członkowskim.”;
b) dodaje się litery w brzmieniu: „q) pojazdami lub zespołami pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy; r) pojazdami wykorzystywanymi do dostarczania masy betonowej prefabrykowanej.”;

Pełny tekst przyjętego projektu można pobrać klikając tutaj.

Postulat wyłączenia przewozów betonu towarowego – ze względu na swoją specyfikę – z dozoru standardowych przepisów jest celem, który od wielu lat stawiało sobie SPBT i ERMCO. Tym samym został on osiągnięty.

Nie mniej jednak konieczne jest jeszcze opracowanie przez Ministerstwo Infrastruktury szczegółowych przepisów wykonawczych nad którym to procesem czuwają eksperci Stowarzyszenia.

O dalszych pracach nad regulacjami szczegółowymi dotyczącymi transportu betonu i czasu pracy kierowców będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach naszego newslettera.