Nowe rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – termin obligatoryjnego posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności ZKP przez producentów betonu towarowego przesunięty do 31.12.2020

Nowe rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – termin obligatoryjnego posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności ZKP przez producentów betonu towarowego przesunięty do 31.12.2020

7 czerwca 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016.


Zasadnicza zmiana przedmiotowego projektu sprowadza się do kolejnego już przesunięcia, aż do 31 grudnia 2020 roku, okresu przejściowego dla wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, w tym dla betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie.
Mając powyższe na względzie – pismem z dnia 11 czerwca br. – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce wyraziło swój protest przeciwko działaniom resortu. Podnoszono wiele argumentów – w tym, że proponowana zmiana rozporządzenia – w przypadku producentów betonu, którzy poddali się certyfikacji – wprowadza nierówność funkcjonowania na rynku w stosunku do zakładów, które tego zaniechały. Powodowane jest to koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów związanych z uzyskaniem i corocznym utrzymaniem certyfikatu ZKP, znaczącymi kosztami związanymi z koniecznością pobierania prób i kosztów badań. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że producenci betonu towarowego i mieszanek hydraulicznie związanych oraz firmy z bezpośredniego zaplecza branży zatrudniły w celu obsługi systemu związanego z obligatoryjną certyfikacją dodatkowych pracowników, co przy skali ponad 1000 instalacji produkcyjnych w kraju może być istotnym problemem dla lokalnych rynków. Producenci betonu ponieśli także koszty związane z przeszkoleniem personelu.

Zdaniem SPBT nie bez znaczenia pozostaje sytuacja małych i średnich odbiorców betonu, którzy przy wyborze dostawcy tego podstawowego materiału konstrukcyjnego, kierują się najczęściej niską ceną a nie posiadają odpowiedniej wiedzy i zaplecza technicznego, pozwalającego na prowadzenie kontroli jakości dostaw. Proponowane zmiany mają stanowić szczególnie dla tej grupy odbiorców „przeskok epokowy” w zakresie gwarancji jakości i ilości dostarczanego betonu, a tym samym wpływając na jakość, bezpieczeństwo i trwałości wznoszonych obiektów.
W imieniu firm członkowskich skupionych w Stowarzyszeniu Producentów Betonu Towarowego w Polsce w piśmie z dnia 11.06 br. adresowanym do Pana Ministra wnioskowano o:

  • wydłużenie okresu przejściowego do 31.12.2020 r. w przypadku wyrobów, dla których niezbędne jest opracowanie Krajowych Ocen Technicznych,
  • wyłączenie z dozoru przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju wyrobów niewymagających Krajowych Ocen Technicznych (w tym betonu towarowego i mieszanek hydraulicznie związanych) z pozostawieniem dotychczasowego terminu – tj. 30. czerwca 2019 r.

Oprócz stanowiska przesłanego w trybie konsultacji społecznych do resortu, SPBT opracowało i rozkolportowało do firm członkowskich draft pisma z przywołanymi argumentami. Należy w tym miejscu podziękować firmom: CEMEX, Cemar, CTB, IMBITB, Lafarge, PW Mackiewicz, Thomas Beton, Transbet Betoniarnie, UNI-Bet, PCBC, które odpowiedziały na apel Stowarzyszenia i przesłały swoje krytyczne wobec przedmiotowej nowelizacji stanowiska do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Aktualny stan spraw związanych z procedowaniem przedmiotowego rozporządzenia można odnaleźć, klikając na poniższy link – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321971/katalog/12599475#12599475

Co jednak pocieszające – wysiłek branży związany z dostosowaniem do nowych przepisów nie pójdzie na marne. Jak wspomniano wcześniej urzędowe uznanie betonu za wyrób budowlany stanowi dla jego odbiorcy gwarancję otrzymania materiału o właściwiej jakości, co z kolei warunkuje bezpieczną eksploatację obiektu budowlanego, przy optymalnych nakładach związanych z jego utrzymaniem i późniejszymi remontami. Te niezaprzeczalne zalety dostrzegają najwięksi na rynku inwestorzy i firmy wykonawcze, które coraz częściej wymagają od dostawców betonu legitymowania się krajowym certyfikatem ZKP.

SPBT na bieżąco monitoruje sytuację związaną z procedowaniem zmian rozporządzenia. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych wydaniach naszego newslettera.