Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych

Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych

 …ten podręcznik musi znaleźć miejsce w Twojej bibliotece…

Coraz częściej jawi się pytanie, czy dojrzały beton, już zabudowany w konstrukcję, ma oczekiwane właściwości. Wątpliwości może mieć projektant, wykonawca, inspektor nadzoru lub inwestor.

Nawet wynik standardowego badania wytrzymałości na ściskanie dla potrzeb wymaganej normą PN-EN 206 oceny zgodności, ujawnia się dopiero po 28 dniach dojrzewania próbek pobranych z zarobu, tzn. wtedy, gdy dany element ma niemal miesiąc życia za sobą. Poza tym, każdą ingerencja w strukturę obiektu, która zmienia jego statykę, musi poprzedzać weryfikacja stanu zachowania betonowej konstrukcji, jeszcze przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj przeprowadzać taką weryfikację, posługując się inwazyjną metodą niszczącą (badanie na próbkach pobranych z rdzenia odwiertu), metodami nieniszczącymi (badania sklerometryczne lub ultradźwiękowe) albo metodami pośrednimi (tzw. badania małoniszczące) – zawiera

Podręcznik SPBT Badanie betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i wytycznych, który niedawno opuścił drukarnię. Właśnie rozpoczęła się dystrybucja (możesz go zamówić online tutaj).

Recenzent wydawnictwa prof. Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej – widzi w nim ofertę bardzo „na czasie”. Tam tłumaczy się bowiem nowe podejście Europy do zagadnień jakości stwardniałego betonu – w okresie po jego zabudowaniu, obejmującym także fazę użytkowania. Profesor poleca „Podręcznik…”  inżynierom budownictwa (konstruktorom, menedżerom jakości, technologom betonu, osobom specyfikującym, kierownikom budowy, pracownikom jednostek certyfikujących zakładową kontrolę produkcji, inspektorom nadzoru, rzeczoznawcom). Technicy z laboratoriów budowlanych, również studenci politechnik kierunku „budownictwo”, powinni mieć go zawsze „pod ręką”. Z kolei, dzięki podręcznikowi, producenci betonu towarowego zyskują jasny instruktaż do narzędzi kontroli jakości własnego wyrobu, w czasie odległym od jego wyprodukowania.

W zakresie oceny wytrzymałości, treść wydawnictwa opiera się na wytycznych norm europejskich z serii PN-EN 12504 „Badania betonu w konstrukcjach…”, ale także – znowelizowanej w grudniu 2019 r. normie generalnej:

PN-EN 13791 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”. 

Wymienione pozycje wprowadzone zostały do zbioru Polskich Norm metodą uznaniową, tzn. z okładką w języku polskim i z resztą w języku angielskim, co bardzo utrudnia korzystanie z nich wprost. Natomiast diagnostyka parametrów pozawytrzymałościowych opisana jest w rozproszonych wydawnictwach normalizacyjnych, co też nie sprzyja użyteczności. Dlatego tym cenniejsza jest inicjatywa wydania „Podręcznika…”.

W odróżnieniu od poprzednich publikacji książkowych Stowarzyszenia, tym razem Zarząd SPBT powierzył autorstwo poszczególnych rozdziałów wyłącznie technologom, którzy na co dzień posługują się specjalistyczną, nowoczesną aparaturą diagnostyczną, prowadzą pomiary in situ w obrębie obiektu, interpretują wyniki. Mają więc ogromną wiedzę fachową. Autorami są: dr inż. Artur Golda (Betotech Sp. z o.o.), mgr inż. Piotr Górak (CEMEX Polska Sp. z o.o.), dr inż. Tomasz Juszczak (Dyckerhoff Polska Sp. z o.o) oraz dr inż. Sambath Sok Heng (PPMB Bosta Beton Sp. z o.o.). Można śmiało powiedzieć o nich – to pasjonaci betonu. Dzielą się tu z Czytelnikami swoim doświadczeniem, m.in. przytaczając przykłady obliczeniowe z praktyki inżynierskiej, zwracając uwagę na newralgiczne ogniwa nowych procedur, punktują zalety i wady, nie szczędzą własnych komentarzy i sugestii. 

Książka zawiera 157 stron. Jest wydana w nakładzie 1500 egzemplarzy, w formacie B5. Jej treść podzielona została na 4 rozdziały merytoryczne, wstęp i podsumowanie. Publikację wzbogacają 53 tablice i 61 rysunków (fotografii).

Lektura „Podręcznika …” pozwala lepiej zrozumieć zawiłości ciągle uwspółcześnianej, europejskiej normalizacji betonu. To wydawnictwo godne miejsca w każdej bibliotece osób, związanych z budownictwem.