Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

WAŻNY KOMUNIKAT: zmiana normy EN 206

WYDARZENIA

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) poinformował niedawno Biuro SPBT, że do obiegu krajowego wprowadził już znowelizowaną wersję normy dla betonu, identyfikowaną pod tytułem i oznaczeniem:

PN-EN 206:2014-04 "Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność"

Za datę publikacji w Polsce przyjęto: 28.04.2014

Uwaga: ww. norma ogłoszona została w trybie uznaniowym, tzn. treść dokumentu przeniesiono w całości z angielskiego oryginału EN 206:2013 Concrete – Specification, performance, production and conformity – z wyjątkiem okładki (strony tytułowej), której zawartość przetłumaczono na język polski.

W ten sposób PKN wywiązał się ze zobowiązania terminowego wobec Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w Brukseli.

Nowo-opublikowanej nowelizacji PN-EN 206:2014-04 - PKN nadał status Polskiej Normy aktualnej, dezaktualizując jednocześnie polskojęzyczne pozycje:

 • PN-EN 206-1:2003,
 • PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
 • PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
 • PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
 • PN-EN 206-9:2010,

które z dniem 28.04.2014 r. stały się normami archiwalnymi, wycofanymi.

Co nowego niesie nowelizacja EN 206:2013 w stosunku do EN 206-1:2000? Otóż m.in.:

 • wprowadza 24 nowe pozycje w zestawie terminów i definicji;
 • obok CEM I dopuszcza także cement CEM II/A do kombinacji z popiołem lotnym lub pyłem krzemionkowym oraz podaje nowe zasady określania współczynnika k dla zastosowania mielonego, granulowanego żużla wielkopiecowego;
 • wycofuje pomiar konsystencji mieszanki betonowej metodą Vebe z warsztatu badań;
 • wprowadza dodatkowe wymiarowania ziaren kruszywa;
 • dodaje zasady stosowania betonów zbrojonych włóknami oraz betonów zawierających kruszywo z recyklingu;
 • podaje zasady odnośnie koncepcji właściwości użytkowych przy aplikacji dodatków (np. koncepcji równoważnych właściwości betonu i kombinacji równoważnych właściwości użytkowych);
 • zmienia niektóre z istniejących lub dodaje inne zasady oceny zgodności;
 • unieważnia normę EN 206-9 Additional rules for self-compacting concrete (SCC), z której większość zapisów włącza wprost do swojej treści;
 • wprowadza specjalne wymagania dla betonów geotechnicznych (Załącznik „D” znowelizowanej normy).

Widać, że nowelizacja uzupełnia paletę dodatków mineralnych typu II, możliwych do wykorzystania podczas produkcji betonu – jako ekwiwalent części wsadu cementowego, nie tylko gatunku CEM I, ale i CEM II/A. A to przecież dodatkowa korzyść dla producentów betonu. Widać także, że po 10 latach – innowacyjna wówczas technologia betonu samozagęszczalnego, po sprawdzeniu i potwierdzeniu efektywności, doczekała się standardów normalizacyjnych. Analogicznie – 10-lecie gromadzenia doświadczeń praktycznych pozwoliło znormalizować bazę kruszyw z recyklingu, zbrojenie betonu włóknami oraz wymagania i kryteria oceny betonu geotechnicznego. Udoskonaleniu uległy także procedury kontroli zgodności.

Obecnie trwa przekład angielskiej wersji EN 206:2013 na język polski – wraz z weryfikacją tłumaczenia przez niezależnego specjalistę. W pracach nad projektem polskojęzycznej wersji bierze czynny udział Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT), angażując nie tylko własne środki finansowe, ale przede wszystkim potencjał Komisji SPBT ds. Normalizacji Betonu oraz 3-ch swoich delegatów do krajowego gremium roboczego, czyli Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu, powołanego przez PKN.

Wg PKN-owskiego harmonogramu prac, jeszcze w maju br. ma nastąpić odbiór polskojęzycznego projektu roboczego EN-206. Następnie sformułowane zostaną zastrzeżenia i sugestie poprawek, po czym opracowanie wróci znowu na forum KT. Jeżeli nie pojawią się kontrowersje, to projekt poddany zostanie weryfikacji ICS, a dalej – po potwierdzeniu kompletu dokumentacji, trafi na etap kontroli zgodności jego treści z innymi przepisami. Zakończenie prac nad polską wersją nowelizacji, czyli PN-EN 206:2014 - nastąpi nie później niż z końcem lutego 2015 r.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising