Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XXII Walne Zgromadzenie Członków SPBT

WYDARZENIA

Prezes Stowarzyszenia M.Marciniak wita przybyłych Członków

W dniu 30 czerwca 2016 roku w Sali konferencyjnej Hotelu Novotel w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Prezes Maciej Marciniak w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przywitał wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia. Przedstawił nowo przyjęte do Stowarzyszenia firmy.

Po stwierdzeniu quorum i prawomocności powyższego zebrania Członkowie wybrali Przewodniczącego w osobie Pana Macieja Marciniaka.

Przewodnicząca Komisji SPBT ds. Znaku Jakości T. Bonaszewska-Wyszomirska przedstawia działania gremium

W związku z licznymi zmianami w przepisach prawa krajowego dotyczących betonu towarowego głos zabrał Pan Janusz Pużak, który wygłosił prezentację „Beton towarowy wyrobem budowlanym – wymagania jakim trzeba sprostać”.

W następnej kolejności przedstawione zostały sprawozdania z działań poszczególnych grup roboczych Stowarzyszenia. Pierwsze wystąpienie przygotowała Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska omawiając działania Komisji SPBT ds. Znaku Jakości DOBRY BETON, a w tym między innymi: skład nowej Kapituły Znaku Jakości, a także przyznane „Nagrody za Innowacyjność”. Podsumowując swoje wystąpienie poinformowała również o kierunkach działań Komisji na rok 2016. Następnie głos zabrał Pan Michał Elert, który jako członek Zarządu SPBT poinformował zebranych, iż Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do wyznaczenia kierunków ewolucji Znaku Jakości DOBRY BETON. W kolejnej części sprawozdawczej Dyrektor Biura poinformował zebranych o działaniach Komisji SPBT ds. Normalizacji Betonu w obszarze:

  • opracowaniu merytorycznego kształtu Krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206:2014-04;
  • zatwierdzeniu programu szkoleń organizowanych przez SPBT dla Członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa i pracowników Nadzoru Budowlanego (Kraków, Olsztyn, Gorzów Wlkp., Zielona Góra);
  • opiniowaniu zmian do Ogólnych Specyfikacji Technicznych GDDKIA „Nawierzchnia betonowa”;
  • działaniu dotyczącym uznania betonu za wyrób budowlany na szczeblu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reprezentant SPBT w ERMCO - S.Kaszuba przekazuje informacje na temat działalności organizacji

Po wystąpieniu Dyrektora Biura głos ponownie zabrał Pan Janusz Pużak. Jego sprawozdanie obejmowało przedstawienie zawartości krajowego uzupełnienia pt. „Co przyniesie krajowe uzupełnienie PN-EN 206:2014-04”. Pan Zdzisław Kohutek będący ekspertem Stowarzyszenia zdał relację z podjętej inicjatywy dotyczącej budowy betonowych dróg leśnych. Kolejny z prelegentów Pan Jakub Maj z Komisji ds. Transportu przedstawił działania na rzecz zwiększenia DMC dla betonomieszarek. Pisma z postulatami branży zostały skierowane do Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Odpowiedzialna za działania PR Stowarzyszenia kierownik Biura SPBT Pani Justyna Piotrowska-Łój omówiła ostatnie prace Komisji Komunikacji. Działania tego gremium skupiły się na wypracowaniu tematyki spotkań prasowych i ich organizacji, przeprowadzeniu ankiety wśród firm członkowskich i jej analizie, a także na wypracowaniu koncepcji nowej strony DOBRY BETON. W planach na rok 2016 prace Komisji komunikacji skupiały się będą przede wszystkim na organizacji kolejnego spotkania prasowego pt. „Beton towarowy – nowe perspektywy”, ewolucji Kampanii DOBRY BETON, przygotowaniu materiałów informacyjnych na temat szkoleń oraz prezentacji Stowarzyszenia podczas konferencji naukowo-technicznej „DNI BETONU”.

Stan współpracy z Europejską Organizacją Betonu Towarowego (ERMCO) przedstawił Pan Sebastian Kaszuba. Zaprezentował przedstawicieli SPBT zasiadających w poszczególnych gremiach ERMCO, a także omówił najnowszą problematykę prac ERMCO.

W dalszej kolejności podjęto Uchwały dotyczące zmian w statucie, które dotyczyły poszerzenia składu Zarządu SPBT do 9 osób przy zachowaniu parytetu małych i średnich firm oraz właściwego określania definicji małych i średnich firm członkowskich. Kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w Regulaminie Znaku Jakości oraz skreślenia z ewidencji Członków SPBT, firm które złożyły oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w SPBT.

Na zakończenie części sprawozdawczej Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż każdy Członek Zwyczajny SPBT otrzymał pocztą wraz z imiennym zaproszeniem na WZC egzemplarz „Sprawozdanie Zarządu SPBT z działalności Stowarzyszenia w roku 2015”.

Ostatnim punktem obraz Walnego Zebrania Członków SPBT było odczytanie przez dr Grzegorza Bajorka Protokołu 19/KR/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W powyższym protokole Komisja Rewizyjna postawiła wnioski o:

  • udzielenie absolutorium Zarządowi SPBT,
  • zatwierdzenie księgowego „Bilansu za rok 2015” oraz „Rachunku zysków i strat za rok 2015”.

Walne Zgromadzenie przychyliło się do wniosków Komisji Rewizyjnej, podejmując Uchwały 147/WZC/16 i 148/WZC/16, ustalając jednocześnie wartość udziału składkowego na rok 2016 – bez zmian w stosunku do lat poprzednich (Uchwała 148/WZC/16) oraz Uchwałę 149/WZC/16 akceptującą preliminarz wydatków SPBT na rok 2016.

Na tym zakończono część sprawozdawczą XXII Walnego Zgromadzenia Członków SPBT.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising