Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

XXI Walne Zgromadzenie Członków SPBT (WZC) – część sprawozdawcza

WYDARZENIA

Sala obrad Walnego Zgromadzenia Członków SPBT

W dniu 21.05.2015. w sali konferencyjnej „Beta” krakowskiego Hotelu PARK INN miało miejsce XXI Walne Zgromadzenie Członków SPBT. Poprzedziła je prezentacja p.o. Prezesa Zarządu SPBT – pana M. Marciniaka pt. „Aktualna sytuacja branży betonu towarowego w Polsce”. W tym samym czasie, równolegle sprawdzono quorum zebrania. Wydano 138 mandatów do głosowania, na łączną liczbę 184.

Zgodnie z porządkiem formalnym, w drodze wyboru, wyłoniono następnie przewodniczącego Zgromadzenia, którym został pan M. Marciniak - p.o. Prezes Zarządu SPBT. W pierwszych słowach podziękował on panu dyr. R. Gajewskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia - w związku z przejściem do sektora cementowego.

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków SPBT

Przez aklamację dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, do której weszli:  pan J. Pużak, pan Ł. Szabat  i pan P.Tokarz.

Dalej, WZC zapoznało się z decyzją Zarządu SPBT o przyjęciu w poczet Członków Wspierających SPBT następujących Firm: Amman Polska Sp. z o.o., Barg Laboratorium Sp. z o.o., Gebomsa Polska Sp. z o.o., PPB „Prefabet Białe Błota” S.A. i Ren-Bet Sp. z o.o., a także ich delegatów – w randze Członków Zwyczajnych SPBT.

Prezes Maciej Marciniak dziękuje Rafałowi Gajewskiemu za wieloletnią pracę w SPBT

Część sprawozdawczą Zgromadzenia rozpoczęła informacja pani T. Bonaszewskiej-Wyszomirskiej o kompleksie działań różnych gremiów, związanych z wyróżnianiem Znakiem Jakości SPBT „Dobry Beton”. Wpierw omówiła prace Komisji SPBT ds. Znaku Jakości w roku 2014. Potem podsumowała XI edycję Kampanii wraz z finałową Galą (Centrum Olimpijskie PKOl, Warszawa – 20.03.2014.). Podkreśliła, że w wyniku rozstrzygnięcia Kapituły i Zarządu SPBT wyróżnionych zostało wówczas 10 wytwórni betonu towarowego po raz pierwszy – na okres 2 lat, a 7 prolongowało ważność odznaczenia na następne 4 lata. Zwróciła uwagę na konieczność modyfikacji „Regulaminu przyznawania Znaku Jakości DOBRY BETON”, proponując konkretne rozwiązania, przedyskutowane wcześniej na forum Kapituły, Komisji SPBT ds. Znaku Jakości oraz Zarządu SPBT. Walne Zgromadzenie Członków przychyliło się do tych propozycji i zatwierdziło je swoją Uchwałą 135/WZC/15. Za najważniejsze zmiany uznać tu można: rozszerzenie „Regulaminu przyznawania Znaku Jakości ..” o rozdział dot. wyłaniania audytora, zmianę formy świadectwa Znaku Jakości oraz zastąpienie zwartego druku „Katalogu wyróżnionych …” jego wersją elektroniczną oraz indywidualnymi ulotkami laureatów. Zrelacjonowała także stan przygotowań do XII edycji Kampanii „Dobry Beton”.

Z kolei głos zabrał dyrektor Biura SPBT – dr M. Gruszczyński, który poinformował zebranych o pracach Komisji SPBT ds. Normalizacji Betonu. Za najistotniejszy przejaw aktywności tego gremium w roku 2014 uznał:

  • zaangażowanie SPBT na rzecz tłumaczenia normy EN 206:2014,
  • udział dra M. Gruszczyńskiego, dra G. Bajorka i inż. R. Oczkowskiego w pracach Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
  • otwarcie tematu „Krajowy dodatek do normy PN-EN 206:2014”,
  • przetłumaczenie, weryfikację i wydruk „Przewodnika ERMCO po zmianach w nowelizowanej normie EN 206:2014” na potrzeby Członków SPBT (referował: dr Z. Kohutek),
  • opracowanie tekstu (7 autorów) i ilustracji, ujednolicenie, skład i druk książki pt. „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04”, której promocja miała miejsce podczas Konferencji „Dni Betonu” (Wisła - 13÷15.10.2014.), a która następnie trafiła do rąk wszystkich Członków Zwyczajnych SPBT, profesorów zajmujących się problematyka betonu, wyższych urzędników, inspektorów nadzoru, zarządów cementowni, itd.; resztę nakładu rozkolportowano drogą sprzedaży ogólnodostępnej,
  • przeprowadzenie panelu dyskusyjnego pt. „Beton towarowy a wyrób budowlany” przed audytorium Konferencji „Dni Betonu” (Wisła, 13÷15.10.2014.) - przy uczestnictwie dra G. Bajorka (CTB-PRz), dra J. Bobrowicza (ITB), dyr. R. Gajewskiego (SPBT), dyr. E. Janiszewskiej-Kuropatwy (GUNB) oraz dyr. W. Twardego („Erbud” S.A.), a którego moderatorem był dr Z. Kohutek,
  • kontrolowanie prac Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji/Podkomisji Sejmu RP nad „Ustawą o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych” – z myślą o uznaniu przez prawo betonu towarowego za wyrób budowlany.

Pani Teresa Bonaszewska-Wyszomirska zdaje sprawozdanie z działalności Komisji SPBT ds. Znaku Jakości

Wspomniał też o zaangażowaniu Prezesa Zarządu SPBT w prace Rady Programowej Konferencji „Dni Betonu”, dyrektora Biura SPBT - w jury Konkursu „Power Concrete”, a także - o ufundowaniu nagrody specjalnej SPBT w Konkursie „Polski Cement w Architekturze”.

Dalszy punkt agendy WZC obejmował relację z działalności Komisji SPBT ds. Zrównoważonego Rozwoju. Tu włączyła się pani J. Piotrowska-Łój , która przypomniała o zbiórce i opracowaniu danych statystycznych dla oceny stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych przy produkcji i transporcie betonu towarowego – w skali branży.

Aktywność Komisji SPBT ds. Transportu omówił zwięźle pan J. Maj. Wg niego – w roku sprawozdawczym główny wysiłek komisji skierowany był na gromadzenie argumentów i redakcję pisma do parlamentarzystów UE (Departament Transportu) z uwagami do zmian w Dyrektywie 96/53/WE. Wykazano korzyści płynące ze zwiększenia limitu masy z 32 do 35 t dla pojazdów 4-osiowych, bez zamiany dopuszczalnego obciążenia na oś.

Głosu udzielono ponownie pani J. Piotrowskiej-Łój, która poinformowała, czym zajmowała się Komisja SPBT ds. Komunikacji. Przytoczyła opracowania nowych form świadectwa Znaku Jakości i wydawnictwa promującego laureatów, także innych zmian wizerunkowych Kampanii „Dobry Beton”. Przedstawiła koncepcję spotkania prasowego poprzedzającego Galę zamykającą XII edycję oraz propozycję szkoleń dla okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z zakresu europejskiej normalizacji betonu.

dr Grzegorz Bajorek stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SPBT

Stan współpracy z Europejską Organizacją Betonu Towarowego (ERMCO) przedstawił dr M. Gruszczyński. Stwierdził, że w roku 2014 dyr. P. Rusecki reprezentował SPBT w Zgromadzeniu Reprezentantów Narodowych ERMCO, pełniąc jednocześnie funkcję Członka Komitetu Prezesa ERMCO oraz Członka Zarządu ERMCO, pani J. Piotrowska-Łój i pan Ł. Szabat byli członkami Komitetu ERMCO ds. Strategii, a pan S. Kaszuba zasiadał w Komitecie ECO-TEC, przyjmując jednocześnie obowiązki Zastępcy Członka Zarządu ERMCO. Roczna składka członkowska wniesiona przez SPBT kształtowała się niezmiennie wokół 3 udziałów. Poinformował także o Kongresie ERMCO (Paryż, 5÷6.06.2014.), w którym ze strony SPBT uczestniczyli: dyr. P. Rusecki, dyr. M. Gruszczyński i pani J. Piotrowska-Łój.

W dalszej kolejności podjęto Uchwałę WZC/136/15 ws. skreślenia z ewidencji Członków SPBT, w związku z wolą rezygnacji.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia w skrócie zaprezentował „Sprawozdanie Zarządu SPBT z działalności Stowarzyszenia w roku 2014” – przypominając, że każdy Członek Zwyczajny SPBT otrzymał jego egzemplarz pocztą wraz z imiennym zaproszeniem na WZC. Udzielił też głosu dr G. Bajorkowi, który odczytał Protokół 18/KR/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, stawiając wniosek o:

  • udzielenie absolutorium Zarządowi SPBT,
  • zatwierdzenie księgowego „Bilansu za rok 2014” oraz „Rachunku zysków i strat za rok 2014”.

Walne Zgromadzenie przychyliło się do wniosku dra G. Bajorka, podejmując Uchwały 137/WZC/15 i 138/WZC/15, ustalając jednocześnie wartość udziału składkowego na rok 2015 – bez zmian w stosunku do lat poprzednich (Uchwała 139/WZC/15) oraz Uchwałę 140/WZC/15 akceptującą preliminarz wydatków SPBT na rok 2015.

Na tym zakończono część sprawozdawczą XXI Walnego Zgromadzenia Członków SPBT.

 

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising