Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Wyroby budowlane – zmiany w prawodawstwie.
Co dalej z betonem?

WYDARZENIA

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), które określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Unii Europejskiej, a więc również na rynku polskim, wyrobów budowlanych. Przepisy rozporządzenia wiążą w całości, tzn. obowiązek stosowania zawartych w nim regulacji prawnych dotyczy wszystkich podmiotów określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, zatem nie wymaga ono dodatkowych czynności legislacyjnych wdrażających je do prawa krajowego. Zatem zgodnie z zapisami rozporządzenia producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną jest zobowiązany przed jego wprowadzeniem do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. Należy szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów w rozporządzeniu, które określają zmienione zasady i warunki umieszczania oznakowania CE na wyrobach. Zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem. Ponieważ najwięcej problemów sprawia producentom podjęcie decyzji od kiedy wystawiać deklarację właściwości użytkowych to zgodnie z komunikatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.07.2013r. wykładnia jest następująca: wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem. W przypadku rynku polskiego są to wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Należy przy tym mieć na uwadze, że za wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się wyrób po raz pierwszy udostępniony na rynku unijnym, a więc również na rynku polskim, tzn. gdy wyrób został, po jego wyprodukowaniu, przekazany lub oferowany do przekazania z zamiarem dystrybucji i/lub używania na tym rynku. Oznacza to, że wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE przed 1 lipca br., a więc wyroby dostarczone przed tą datą dystrybutorom (sprzedawcom) lub użytkownikom, a także wyroby w magazynach producentów i importerów oferowane do zakupu jako wyroby gotowe, o ile spełniają one wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, mogą być przekazywane do dalszej dystrybucji lub użytkowania bez konieczności sporządzania dla tych wyrobów deklaracji właściwości użytkowych oraz dokonywania zmian w oznakowaniu CE i informacji towarzyszącej temu oznakowaniu. Te wymagania dotyczą również zapraw murarskich i jastrychów cementowych.

W końcowej fazie prac legislacyjnych w Sejmie RP znajduje się projekt nowelizujący ustawę o wyrobach budowlanych, usuwający wszystkie różnice prawne istniejące pomiędzy przepisami rozporządzenia Nr 305/2011, a przepisami ustawy o wyrobach budowlanych występujące w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych oznakowaniem CE.

Ze strony Ministerstwa została potwierdzona deklaracja o wprowadzeniu na listę wyrobów budowlanych betonu towarowego. Rozważana i najbardziej prawdopodobna propozycja to potraktowanie betonu towarowego podobnie jak prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych. Ministerstwo zakłada określenie dwóch poziomów oceny i weryfikacji stałości użytkowych dla betonu towarowego. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych 4 w zastosowaniach nie wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wydział Techniki i Wyrobów Budowlanych, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań dla betonu z początkiem roku 2014.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising