Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk pobierz Przycisk drukuj

Statut Stowarzyszenia

O NAS

STATUT
Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce
/tekst jednolity 30.07.2018r., uwzględniający zmiany Statutu uchwalone uchwałą 162/WZC/18 oraz wszystkie wcześniejsze/

 

I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce ( w skrócie : SPBT), zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, które jest niezależną, samorządną społeczną organizacją producentów betonu towarowego w Polsce.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju oraz zagranica.
 3. Stowarzyszenie zrzesza wytwórców betonu towarowego oraz reprezentantów branż bezpośredniego zaplecza produkcji betonu towarowego.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Podstawą działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

II. Cel, środki działania.

 

§ 6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu betonu towarowego.
§ 7

Cel wymieniony w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. organizowanie działalności szkoleniowej dla kadry kierowniczej,
 2. zapewnienie rozwoju młodej kadry,
 3. propagowanie nowoczesnych technik i technologii,
 4. inicjowanie i współpracę w zakresie opracowania polityki ekonomicznej,
 5. opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw,
 6. ułatwianie i propagowanie wszelkich kontaktów z zagranicą,
 7. ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 8. inspirowanie rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów,
 9. propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska,
 10. redagowanie i wydawanie biuletynów informacyjnych.

§ 8

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.
 2. Stowarzyszenie nie zamierza tworzyć oddziałów.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Zwyczajnych i Wspierających.
 2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, nie prowadzące własnej działalności gospodarczej, w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu, pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy, popierający cele Stowarzyszenia, którzy dają rękojmię czynnego udziału w realizacji tych celów – działający z upoważnienia Członków Wspierających. 
 3. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 1 m-ca od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 4. Osoby prawne oraz przedsiębiorcy inni niż osoba prawna, mogą być jedynie Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub przedsiębiorca inny, niż osoba prawna, bez względu na siedzibę w kraju lub za granicą, którzy po spełnieniu wymagań określonych w Statucie oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków, zostali przyjęci do Stowarzyszenia przez Zarząd.
 6. Członek Wspierający Stowarzyszenia deklaruje pomoc w realizacji jego celów oraz wsparcie materialne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

 

§ 10

 1. Członek Wspierający  - za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli, ma prawo:
 2. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
 3. głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia poprzez umocowanych przedstawicieli, zgodnie z przyznaną ilością mandatów,
 4. wybierać członków władz Stowarzyszenia,
 5. brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
 6. w ramach Stowarzyszenia korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji w tym szczególnie dotyczącej działalności Stowarzyszenia.
 7. Członek Zwyczajny może być wybieranym do władz Stowarzyszenia, a ponadto korzysta z praw wymienionych w ust. 1 pkt. a), d), i e). Może także brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym – na ich zaproszenie.

 

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:
 2. stosować się do postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i zarządzeń organów    Stowarzyszenia,
 3. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i dążyć do realizowania jego celów.
 4. Członek Wspierający jest obowiązany opłacać składkę członkowską i wpisowe na zasadach określonych w Statucie oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków. Członek Wspierający będący producentem betonu winien także udostępniać informację o średnim zużyciu cementu w produkcji betonu za rok poprzedni oraz całkowitą, roczną wielkość produkcji betonu sprzed dwóch lat – o ile dane te nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

§ 12

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

a)   śmierci w przypadku Członka Zwyczajnego lub likwidacji Firmy, jej upadłości, rozwiązania itp. Zdarzenia – w przypadku Członka Wspierającego,
b)  wystąpienia  ze Stowarzyszenia zgłoszonego przez członka w formie oświadczenia pisemnego, złożonego Zarządowi Stowarzyszenia,

 1. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji

Rewizyjnej z powodu:

 1. nieprzestrzegania przez Członka postanowień Statutu lub uchwał Stowarzyszenia,
 2. działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
 3. zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 24 miesięcy, przy czym ustanie członkowstwa z tego powodu nie anuluje automatycznie prawa Stowarzyszenia do windykacji zaległości”
 4. Od decyzji Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu nie przysługuje Członkowi odwołanie.
 5. Ustanie członkostwa następuje z dniem wystąpienia lub wykluczenia.
 6. Zgłoszenie wystąpienia ze Stowarzyszenia (pkt. 1-b – powyżej) nie zwalnia podmiotu gospodarczego od obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za okres od początku roku do końca kwartału, w którym rezygnuje on z członkostwa. Składka za jeden kwartał odpowiada wysokości ¼ łącznej składki rocznej.

§ 13

Przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz – w odniesieniu do Członków Wspierających – po wpłaceniu wpisowego, którego wysokość reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

IV. Organizacja Stowarzyszenia

 

§ 14

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie nie dłuższym jak 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek:
 5. przynajmniej 10 Członków Zwyczajnych,
 6. Zarządu,
 7. Komisji Rewizyjnej.
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu sześciu tygodni po  zgłoszeniu wniosku spełniającego w/w wymagania. 
 9. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni równocześnie podać sprawy, które mają być zamieszczone w porządku obrad.
 10. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie powinni być zawiadomieni listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 11. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni, Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście.
 12. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli zebrani członkowie reprezentują - w pierwszym terminie - co najmniej połowę ogólnej liczby mandatów, a w drugim - który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, co najmniej 1/4 ogólnej liczby mandatów.
 13. Każdy mandat jest równoważny jednemu głosowi.
 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Zmiana       Statutu, odwołanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, odwołanie członków Komisji       Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy        reprezentacji mandatów obejmującej co najmniej połowę ich ogólnej liczby; w drugim terminie – wyznaczonym analogicznie jak w ust.9, powyższy wymóg reprezentacji nie obowiązuje.

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. zatwierdzania programu działania Stowarzyszenia,
 4. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów przedkładanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 7. podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu ze struktur innych związków i organizacji gospodarczych,
 8. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. ustalenie struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

§ 17

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza,  natomiast pozostali mianowani są wprost Członkami Zarządu.
 • W przypadku, gdy Prezes Zarządu utraci prawa członkowskie Stowarzyszenia w myśl §12, pozostali Członkowie Zarządu spośród siebie wyłaniają osobę przejmującą jego obowiązki – do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które wybiera nowego Prezesa.
 • Nowo powołany Zarząd opracowuje „Regulamin pracy Zarządu”
  1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2 – letnią kadencję.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Sekretarz.
  3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się z częstotliwością przynajmniej raz na kwartał.
  4. Do podjęcia uchwał przez Zarząd konieczna jest obecność przynajmniej 1/2 składu Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos członka Zarządu, który przewodniczy danemu posiedzeniu.

   

  § 18

  Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  3. przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
  6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  7. prowadzenie rejestru członków.

  § 19

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 o 3 członków.
  3. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
  4. Zebranie Komisji zwołuje jej Przewodniczący przynajmniej raz na kwartał.
  5. Wnioski Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

   

  § 20

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy między innymi:

  1. stała kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

   

  V. Fundusze i majątek własny Stowarzyszenia.

   

  § 21

  Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

  1. składek członkowskich,
  2. zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,
  3. prowadzonej działalności.

  § 22

  Stowarzyszenie może posiadać własny majątek ruchomy i nieruchomy.

  § 23

  Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych.

  § 24

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie: organizacji szkoleń, seminariów, opracowania informacji, biuletynów, opinii itp.

  § 25

  1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
  2. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości możliwe jest tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.
  3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

   

  § 26

  Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze specjalne z przeznaczeniem na określone cele oraz ustala regulaminy tych funduszy.

  § 27

  W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

   

  VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

   

  § 28

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu według zasad, o których mowa w § 15 ust. 11
  2. Rozwiązanie Stowarzyszenie może nastąpić w sytuacji, gdy ilość Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia będzie mniejsza niż 15 osób.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

   

  § 29

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising