Książka „Beton przyjazny środowisku” wydana została staraniem i nakładem Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). Jej 12 współautorów wywodzi się wprost z grupy członkowskiej SPBT lub kręgów bliskich Stowarzyszeniu. Wydawnictwo adresowane jest do:

inwestorów zamierzających wybudować wytwórnię betonu towarowego, wskazując im
  wymagania środowiskowe, jakie stawia urząd udzielając zezwolenia na budowę
  i użytkowanie zakładu,
• producentów betonu towarowego, aby uczulić ich na potrzebę oszczędzania
  środowiska podczas fabrykacji i dystrybucji mieszanki betonowej,
  a także – na problematykę BHP,
• osób zarządzających betoniarnią – dla uświadomienia, jakie obowiązki wynikające
  z prawa ochrony środowiska i innych regulacji ciążą na nich,
• technologów betonu, wskazując im normowe możliwości zagospodarowania
  odpadowych popiołów lotnych i mączki krzemionkowej podczas produkcji betonu,
  odciążając środowisko,
• konstruktorów budowlanych - z radą, jak na etapie projektowania zabezpieczyć
  betonowy element przed wpływami środowiska (ekspozycją środowiska) podczas
  eksploatacji, zapewniając mu co najmniej 50-letnią trwałość,
• wykonawców robót betonowych, przypominając wagę zagęszczania mieszanki
  betonowej i pielęgnacji młodego betonu w deskowaniach – w toku wypracowania
  jakości,
• studentów Wydziałów Budownictwa, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej
  lub Inżynierii Środowiska wyższych uczelni
, po to, by ukształtować u nich pogląd
  na nowoczesną, bezodpadową produkcję i dystrybucję betonu towarowego,
  w zgodzie z aktualnymi wymaganiami środowiskowymi Unii Europejskiej,
• użytkowników (lokatorów) budynków czy budowli wykonanych z betonu
  – aby przekonać ich, że ze strony tego materiału nie grozi im presja zanieczyszczeń
  stałych, ciekłych ani lotnych, ani też emisji o charakterze energetycznym,
• ekologów – z zapewnieniem, że beton jako kompozyt z przewagą surowców
  pochodzenia mineralnego, zbliżony składem do naturalnej skały – nie oddziaływuje
  szkodliwie na powierzchnię Ziemi, ani na kopaliny, ani na wody gruntowe, atmosferę,
  nie degraduje świata fauny lub flory; wręcz przeciwnie – po zakończeniu użytku obiektu
  budowlanego, po wyselekcjonowaniu betonu w ramach rozbiórki, rozdrobnieniu
  i przesianiu na frakcje – daje się wykorzystać wtórnie jako kruszywo recyklingowe.
  Łatwo wpisuje się zatem w strategię zrównoważonego rozwoju.

Książka miała promocję podczas ogólnopolskiej Konferencji „Dni Betonu” (Wisła, 13-15.10.2008.). Została życzliwie przyjęta przez uczestników tego forum.

Wydawnictwo zaopatrzone jest w recenzję prof. dra hab. inż. Józefa Jasiczaka (Politechnika Poznańska), w której zwrócił on uwagę m.in. na przystępny język, przejrzystą formułę treści, kompleksowe ujęcie tematu, pro-ekologiczna wymowę
oraz bogactwo ilustracji.