Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Ewolucja nie rewolucja – wkrótce nowa norma PN-EN 206:2014

WYDARZENIA

Po ponad 10 latach obowiązywania, od dnia 1 lipca br., kluczowa dla branży producentów betonu towarowego norma PN-EN 206-1:2003 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, zostanie zastąpiona znowelizowaną wersją oznaczoną jako PN-EN 206:2014. Niestety aktualna, zatwierdzona przez CEN w grudniu 2013, wersja standardu normalizacyjnego zostanie opublikowana w języku angielskim. Mając na względzie interes branży Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce nie tylko czynnie uczestniczyło w jej opracowaniu, poprzez aktywny udział w pracach KT 274 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ale także finansuje opracowanie polskiej edycji tej najważniejszej dla środowiska betonowego normy. Obecnie trwają końcowe prace związane z opracowaniem i weryfikacją jej polskiej wersji. Jeszcze w maju br. SPBT przekaże, na ręce Przewodniczącego Komitetu Technicznego 274 ds. Betonu przy PKN, przetłumaczony na język polski projekt normy PN-EN 206:2014. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Polski Komitet Normalizacyjny niezwłocznie rozpocznie prace, których ukoronowaniem będzie uzyskanie przez polską wersję normy PN-EN 206:2014 statusu normy aktualnej. Według harmonogramu zakończenie prac nad polską edycją przedmiotowej normy planowane jest na koniec lutego 2015.

Jednocześnie, mając na względzie, że z chwilą publikacji znowelizowanej normy PN-EN 206:2014 straci ważność standard PN-B-06265:2004 „Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce niezwłocznie przystępuje do prac związanych z opracowaniem znowelizowanej wersji tego dokumentu, w którym winny się znajdować wszystkie kwestie nieuregulowane w normie europejskiej PN-EN 206:2014.

W kwestii zmian merytorycznych jakie znajdują się w znowelizowanej normie PN-EN 206:2014, pojawią się w niej nowe terminy i definicje, badania nowych właściwości mieszanki betonowej (np. badania konsystencji, lepkości, zdolności przepływu przez zbrojenie i odporności na segregację mieszanek betonów samozagęszczalnych), które nie były ujęte w dotychczas obowiązującym standardzie PN-EN 206-1:2003.

W zakresie wymagań w obszarze składników do betonu nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany, z których najważniejsze to:

  • uszczegółowienie wymagań wobec kruszyw w tym kruszywa z recyklingu i z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem;
  • objęcie zasięgiem betonów z dodatkiem włókna stalowego i polipropylenowego;
  • dopuszczenie do stosowanie do produkcji betonów oprócz cementów zgodnych z PN-EN 197-1:2012, cementów wapniowo-glinowych zgodnych z PN-14647:2007 oraz cementu supersiarczanowego zgodnego z PN-EN 14216:2010;
  • znowelizowana norma zezwala na stosowanie domieszek nieujętych w normie PN-EN 934-2 pod warunkiem czynienia zadość głównym wymaganiom PN-EN 934-1 (np. domieszki regulujące lepkość czy poprawiające pompowalność mieszanki);
  • zezwolono na stosowanie dodatków typu I i II innych niż wymienione w normie pod warunkiem potwierdzenia ich przydatności w przepisach obowiązujących w miejscu stosowania.

Znowelizowana norma PN-EN 206:2014 zmienia koncepcję stosowania współczynnika k, dając możliwość jego stosowania w przypadku dodatków typu II nie tylko z cementem CEM I ale także z CEM II/A (maksymalna uwzględniana ilość dodatku popiołu lotnego dla cementu CEM I – 33% a dla cementów CEM II/A – 25%). Novum w nowelizowanej normie stanowi rozszerzenie stosowania współczynnika aktywności pucolanowej k o żużel wielkopiecowy zgodny z PN-EN 15167-1.

Nowa norma PN-EN 206:2014 zastępuje jednocześnie PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 206-9:2010. W związku z tym obejmuje swoim zasięgiem betony samozagęszczalne SCC, dla których wytyczne zostały bez zmian zaimplementowane z normy PN-EN 206-9.

W znowelizowanej normie PN-EN 206:2013 podano dodatkowe wymagania dotyczące specyfikacji i zgodności dla betonów stosowanych w robotach geotechnicznych, przy wykonywaniu:

  • pali wierconych wg PN-EN 1536;
  • pali przemieszczeniowych wg PN-EN 12699;
  • mikropali wg PN-EN 14199;
  • ścianek szczelinowych wg PN-EN 1538.

W zakresie kontroli zgodności nowelizacja normy PN-EN 206:2014 ustanawia nowe częstotliwości pobierania próbek betonu oraz poszerza warunek przynależności do rodziny betonów (dotychczasowe kryterium 3). Do badań mieszanki betonowej dodano kryteria identyczności: konsystencji, zawartości powietrza oraz zawartości i jednorodności rozmieszczenia włókien. Pozostałe aktualizacje zawarte w znowelizowanej normie dotyczą m.in. specyfikacji betonu, dowodów dostawy, kryteriów zgodności innych niż wytrzymałość, wymagań i tolerancji urządzeń dozujących, jak również usunięcia klas konsystencji mierzonych metodą VeBe (V0÷V4).

Nowa norma PN-EN 206:2014 to raczej ewolucja regulacji dotyczących produkcji betonu niż rewolucja. Nowa edycja przedmiotowej normy uwzględnia aktualny stan wiedzy i dlatego też, jej znajomość jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wytwórni betonu towarowego.

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising